ENGLISH (SVENSKA UNDER ENGELSK TEXT)

Boden, Sweden, September 8, 2020 – Hydro66 the green cloud infrastructure company, is delighted to announce that Cyberty, a Luleå based cybersecurity firm, becomes a partner as well as a customer of colocation and cloud at the Hydro66 data center in Boden.

Since COVID-19, the FBI reported a 300% increase in reported cybercrimes. 43% of attacks are targeting small and midsize businesses and they are simply not prepared, mostly due to the lack of competence and high costs. Further, 60% of small and midsize businesses close doors within six months of a significant cyberattack, according to Microsoft.

Christiaan Keet, CTO Hydro66 commented: ”We are delighted to have a new cybersecurity service provider in our growing ecosystem. All Hydro66 existing and future customers can benefit from Cyberty’s adaptive, trust proven technology, and services” Such as: Incident response, security architecture, penetration testing, vulnerability, and risk assessment. “Cyberty is a fast-growing company which provides smart solutions that can help us ensure that our customers are always protected against cyber attacks.”

Albert Altman, former head of IT-security of Tullverket (the Swedish customs) and the CTO at Cyberty, said: “All companies need to pay attention to their cybersecurity and invest in it due to the constant and steep increase in cyber-fraud and cyber-crime. If a $30B company like Twitter can get hacked, can your business get hacked?” FRA announced that cyberattacks will cost 20 billion for Swedish companies during 2020. “We are excited to join forces with Hydro66 and deliver our services from their colocation data center in Boden and anticipate providing security services for their customers. Additionally, their new cloud service promises to bring enhanced price-performance options for many startups like ours. Having next-generation cloud services in the same facility with our own colocated servers was a winning combination for us.”

About Hydro66

Most of us agree that the planet could do with a little help right now. Yet it seems fairly obvious that the data universe continues to grow and consume ever more resources. And of course, we are all conscious of value for money. 

The team at H66 are on a mission to create a new benchmark for sustainable and responsible cloud infrastructure.  We chose Boden in Sweden to create a template for best practice, the greenest and the most power-efficient cloud infrastructure we could build. Boden is “probably the best” location for a green data center in the world. More than plenty of hydropower, perfect climate for cooling all those hot servers, natural electricity grid redundancy and reliability and super-connected. 

We hope you will join our ultra-green cloud infrastructure quest and help the planet breathe a little easier. 

Born in Boden, CO2 not included. www.hydro66.com 

About Cyberty

Started by a team of ex-Swedish government security officials coming from Tullverket (The Swedish customs) and Domstolsverket (The Swedish Court Administration), and Israeli elite cybersecurity military personnel coming from unit 8200 and the Air-Force.

Our goal is to provide convenience and safety for our customers, protecting them from any cyber threat. We accomplish that by providing them with the security level of enterprise companies like Amazon, Google, and Facebook, but without the extra hard work and cost that usually comes with implementing and maintaining excellent security measures. 

We believe that every business deserves the best cybersecurity. Regardless of its size.​ ​

www.cyberty.io/

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT

Svenska 

Boden, Sverige, 8 september 2020 – Hydro66, det gröna molninfrastrukturföretaget, meddelar att Cyberty, ett Luleåbaserat cybersäkerhetsföretag, blir colocation- och molnpartner och samtidigt kund hos Hydro66:s datacenter i Boden.

Sedan covid-19 har FBI rapporterat en ökning med 300 procent av rapporterade cyberbrott. 43 procent av alla angrepp riktas mot små och medelstora företag och dessa företag är helt enkelt inte förberedda, vilket mestadels beror på kompetensbrist och höga kostnader. Enligt Microsoft slår 60 procent av de små och medelstora företagen igen inom sex månader efter ett betydande cyberangrepp.

Christiaan Keet, CTO på Hydro66 säger: ”Vi är mycket glada över att ha en ny tjänsteleverantör för cybersäkerhet i vårt växande ekosystem. Alla Hydro66:s befintliga och framtida kunder kommer att vinna på att kunna utnyttja Cybertys flexibla, beprövade teknik och tjänster.” Till exempel: Incidenthantering, säkerhetsarkitektur, penetrationstestning, sårbarhet och riskbedömning. “Cyberty är ett snabbväxande företag med smarta lösningar som kan hjälpa oss se till att våra kunder alltid är skyddade mot cyberangrepp.”

Albert Altman, tidigare IT-säkerhetsansvarig på Tullverket och nu CTO på Cyberty, säger följande: ”Alla företag behöver vara uppmärksamma på cybersäkerheten och investera i den, mot bakgrund av den ständiga och kraftiga ökningen av cyberbedrägerier och cyberbrott. Om ett företag som Twitter, värderat till 30 miljarder dollar, kan hackas kanske ditt företag också kan hackas?” FRA säger att cyberangrepp kommer att kosta svenska företag 20 miljarder under 2020. “Vi är glada över att samarbeta med Hydro66 och leverera våra tjänster från deras colocationdatacenter i Boden och vi ser fram emot att leverera säkerhetstjänster till deras kunder. Dessutom ger deras nya molntjänst bättre möjligheter avseende pris i förhållande till prestanda för många startup-företag som vårt. Att ha nästa generations molntjänster i samma anläggning som våra egna samlokaliserade servrar är en vinnande kombination för oss.”

Om Hydro66

De flesta av oss håller med om att planeten kan behöva lite hjälp just nu. Samtidigt breder digitaliseringen ut sig allt mer och konsumerar allt större resurser. Och vi är alla förstås mycket kostnadsmedvetna.

Teamet på H66 vill skapa ett nytt riktmärke för hållbar och ansvarsfull molninfrastruktur. Vi valde Boden i Sverige för att där skapa den grönaste och mest effektiva molninfrastrukturen som går att bygga. Boden är förmodligen den bästa platsen i världen för ett miljövänligt datacenter: God tillgång till vattenkraft, ett perfekt klimat för att kyla heta servrar, ett elnät med naturlig redundans och hög tillförlitlighet samt en extremt bra uppkoppling.Vi hoppas att du kommer att vara med i vår jakt på ultragrön molninfrastruktur och hjälpa planeten att andas lite lättare.

Med ursprung i Boden, helt utan CO2.

www.hydro66.com/cloud

Om Cyberty

Startades av ett team med svenska före detta myndighetstjänstemän inom säkerhet från Tullverket, Domstolsverket och israelisk elitmilitärpersonal inom cybersäkerhet från enhet 8200 och flygvapnet. Vårt mål är att tillhandahålla bekvämlighet och säkerhet för våra kunder och skydda dem från alla cyberhot. Det gör vi genom att ge dem med en säkerhetsnivå som normalt ges till storföretag som Amazon, Google och Facebook, men utan allt extra arbete och den kostnad som vanligtvis tillkommer för att genomföra och upprätthålla säkerhetstjänster av högsta kvalitet. 

Vi anser att alla företag förtjänar den bästa cybersäkerheten. Oavsett storlek. 

www.cyberty.io

För mer information, vg kontakta:
  • Paul Morrison, Chief Commercial Officer, Hydro66.
    Kontakter med media genom e-post [email protected].
  • Albert Altman, delägare och CTO för Cyberty AB. Telefon: 070-527 72 92. E-post: [email protected].